Maak van de koper de échte opdrachtgever van een woning

Maak van de koper de échte opdrachtgever van een woning

Kopers van woningen worden steeds individualistischer. Hoog op het woonwensenlijstje staat een onderscheidende woning. Toch krijgen toekomstige bewoners amper nog kans om dé aankoop van hun leven echt op hun eigen wensen toe te snijden. Met mede-opdrachtgeverschap laat Wonen à la Carte zien hoe het ook anders kan. Maximale inspraak voor de koper, die letterlijk met de architect aan tafel zit: co-creatie in optima forma. Binnen de spelregels van het beeldkwaliteitsplan ontstaan klantgerichte projecten. Projecten waarvoor we volgens klanttevredenheidsonderzoeken hoge scores behalen.

Met alle relevante disciplines in eigen huis coördineert Wonen à la Carte het complete traject. Onze kracht is dat we alle ingrediënten om maximaal klantgerichte projectontwikkeling in praktijk te brengen in één hand houden. Met als eindresultaat een koper die tevreden is, een gemeente of grondeigenaar die wordt ontzorgd en een project met toekomstwaarde, zowel esthetisch als maatschappelijk.

Mede-opdrachtgeverschap: de wensen van de koper, de expertise van de architect en de begeleiding van Wonen à la Carte in één slim concept.

Mede-opdrachtgeverschap

Maak van de koper de échte opdrachtgever van een woning

Kopers van woningen worden steeds individualistischer. Hoog op het woonwensenlijstje staat een onderscheidende woning. Toch krijgen toekomstige bewoners amper nog kans om dé aankoop van hun leven echt op hun eigen wensen toe te snijden. Met mede-opdrachtgeverschap laat Wonen à la Carte zien hoe het ook anders kan. Maximale inspraak voor de koper, die letterlijk met de architect aan tafel zit: co-creatie in optima forma. Binnen de spelregels van het beeldkwaliteitsplan ontstaan klantgerichte projecten. Projecten waarvoor we volgens klanttevredenheidsonderzoeken hoge scores behalen.

Met alle relevante disciplines in eigen huis coördineert Wonen à la Carte het complete traject. Onze kracht is dat we alle ingrediënten om maximaal klantgerichte projectontwikkeling in praktijk te brengen in één hand houden. Met als eindresultaat een koper die tevreden is, een gemeente of grondeigenaar die wordt ontzorgd en een project met toekomstwaarde, zowel esthetisch als maatschappelijk.

Mede-opdrachtgeverschap: de wensen van de koper, de expertise van de architect en de begeleiding van Wonen à la Carte in één slim concept.

Het Stappenplan

Wonen à la Carte in vier stappen

Elk project verschilt. De werkwijze van Wonen à la Carte niet. Het proces is ingedeeld in vier fasen die de basis vormen voor projecten.

De locatie selecteren

Als zelfstandige ontwikkelaar verwerven we onze eigen locaties. Dat doen we met de focus op kleinschalige projecten, zowel grondgebonden als appartementen, in heel Nederland. Ook de transformatie van bestaande gebouwen gaan we niet uit de weg. Qua doelgroepen oriënteren we ons op de gehele breedte van de woningmarkt. ‘Lastige’ locaties gaan we – juist! – niet uit de weg. En ook voor specifieke wensen die voor locaties kunnen gelden, zoals levensloopbestendige woningen hebben we oog.

Participatie in gang zetten

Participatie en co-creatie zijn bij Wonen à la Carte geen modewoorden, maar het fundament van onze aanpak. Al in een vroeg stadium betrekken we alle stakeholders bij een project, ook de omwonenden. Daardoor creëren we commitment en betrokkenheid. Ook doordat we serieus omgaan met de inbreng van ieders kant. Samenwerken staat voorop in de relatie met gemeente en grondeigenaar, waarbij we garant staan voor maximaal ontzorgen en minimaal omkijken.

In nauw overleg tussen koper, architect, bouwer en adviseur krijgen die participatie en co-creatie letterlijk vorm: met woningen die zowel qua interieur als exterieur op tal van punten kunnen worden geïndividualiseerd. Door altijd te werken binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan ontstaat eenheid in verscheidenheid. En door de architect verantwoordelijk te maken voor de uiteindelijke regie, blijft de harmonie bewaard.

Ontwikkelen van een inspiratiewoning

Een eigen huis bouwen is complex voor kopers die dat één-, hooguit tweemaal in hun leven doen. Daarom investeren we veel tijd en energie in de begeleiding van de toekomstige bewoners. Aan de hand van een inspiratiewoning krijgen zij vooraf een vrijblijvend beeld hoe hun woning er definitief uit kan gaan zien: de architectuur, de indeling, het volume. Deze inspiratiewoning is vervolgens het vertrekpunt voor de verdere co-creatie: de afstemming van de woonwensen, van binnen en van buiten.

De inspiratiewoning gaat verder dan een architectonische schets. Ook installatietechnisch krijgen kopers al een realistische impressie van het eindresultaat. Binnen het concept van Wonen à la Carte is er vanzelfsprekend ruimte voor innovaties op klimaatgebied en domotica. Onze eigen woonconsulenten zorgen ervoor dat alle individuele aanpassingen in het ontwerp worden ingepast, zowel technisch als financieel.

Als het ontwerp van de woning 100% aansluit bij de wensen van de koper, volgt het traject met de koop- en aannemingsovereenkomst en de notariële overdracht.

De realisatie van het project

Wonen à la Carte legt alle contacten met architecten, adviseurs en aannemers. We hebben een eigen netwerk, maar we zijn vooral onafhankelijk. Ook het aanvragen van de omgevingsvergunning is onze verantwoordelijkheid. Zodra die vergunning onherroepelijk is, kan de bouw beginnen.

Toekomstige bewoners betrekken we niet alleen via een intensief participatietraject actief bij de bouw van ‘hun’ woning. Via nieuwsbrieven informeren we hen over de actuele stand van zaken op de bouw, regelmatige bijeenkomsten bieden de mogelijkheid al eerder een kijkje te nemen. Daardoor leren kopers elkaar meteen kennen en investeren we van meet af aan in de saamhorigheid (en daarmee de leefbaarheid) in een buurt of wijk. De uiteindelijke oplevering is bij Wonen à la Carte een feestje - letterlijk en figuurlijk.

De voordelen

De voordelen van mede-opdrachtgeverschap

Bij mede-opdrachtgeverschap krijgen kopers maximale inspraak in de bouw van hun eigen woning. Zonder gedoe. Integendeel, het proces van oriëntatie tot realisatie wordt leuk en geeft energie.

Met het concept van Wonen à la Carte werken gemeenten effectief aan de actuele maatschappelijke vraagstukken in buurten en wijken. Leefbaarheid is zo’n vraagstuk. Bewoners die al in een vroeg stadium meedenken over hun eigen woning, hebben meer gevoel bij ‘hun’ wijk. Het gevoel van eigenheid neemt toe. Daardoor groeit de sociale cohesie tussen bewoners, al vóór het stadium dat zij de sleutel overhandigd krijgen. Zij voelen zich verbonden met hun wijk. En betrokken bewoners zijn dé manier om de wijk of buurt ook in de toekomst leefbaar te houden.

Woningbouw heeft een grote invloed op de manier waarop mensen naar een stad of naar een dorp kijken. Met Wonen à la Carte hebben gemeentebestuurders de mogelijkheid om die perceptie te versterken. Met ons klantgerichte concept laten we zien hoe projectontwikkeling afrekent met eenvormigheid in woningbouwprojecten. Door de grote vrijheid in architectuur - binnen het spelregelboek - krijgt een project meer allure, de allure die afstraalt op een groter gebied.

Mede-opdrachtgeverschap is de sleutel om een project tot een uithangbord voor een wijk of buurt te maken. Vertaald in architectuur die courant is en past binnen het beeldkwaliteitsplan van wijken, vormgegeven in woningen die een eigen signatuur krijgen.

Wonen à la Carte legt zich niet vast op één stijl of één type woningen. Onze kracht is de ontwikkeling van kleinschalige projecten met grondgebonden woningen en appartementen. Binnen die woningtypen ligt de focus op alle doelgroepen op de woningmarkt. Hogere en lagere segmenten, jong en oud, starters, medioren en senioren, singles en gezinnen. Ook voor specifieke woonwensen creëren we ruimte, zoals levensloopbestendig wonen of kangoeroewoningen. Zelfs complexe locaties komen met het Wonen à la Carte-concept in een stroomversnelling.

Gemeenten en grondeigenaren willen de zekerheid van een proces zonder omkijken. Wonen à la Carte heeft alle relevante disciplines in huis voor de complete projectbegeleiding. We coördineren en organiseren het proces voor gemeente, grondeigenaar en koper vanaf het allereerste begin tot aan de definitieve oplevering. Van stedenbouwkundige opzet tot de contractvorming. Van de architecten- en aannemersselectie tot de aanvraag van de omgevingsvergunning. En van de ontwikkeling van het spelregelboek tot de technische uitwerking in de DO-fase. Professionaliteit staat in onze aanpak voorop.

Ontzorgen geldt ook voor toekomstige bewoners. Vanaf de start van de verkoop begeleiden ervaren en enthousiaste woonconsulenten hen door het gehele proces. Samen met de architect ontwerpen zij hun ideale woning. In overleg met architect en bouwer nemen onze woonconsulenten de coördinatie van de technische en financiële details op zich. Ook nemen we de kopers bij de hand in het juridische traject, tot aan het zetten van de handtekening.

De focus op klantgericht ontwikkelen vertaalt zich in projecten met een hogere toegevoegde waarde: voor gemeenten en grondeigenaar, voor de wijk en vooral voor de toekomstige bewoners.

In het voortraject investeert Wonen à la Carte in een uitvoerig marktonderzoek. Door stakeholders waaronder omwonenden nauw bij de plannen te betrekken ontstaat draagvlak in de omgeving. Ook toekomstige bewoners worden in deze fase al betrokken. Geïnteresseerden in het project krijgen er in een vroeg stadium al veel beleving bij. De vrijheid om hun eigen woning vorm te geven, van binnen en van buiten, spreekt aan. Die klant- en omgevingsgerichte benadering vergroot de succeskans en doorlooptijd van projecten fors. En geeft grondeigenaren een garantie dat het project commercieel perspectief heeft.