Disclaimer

De inhoud van de Wonen à la Carte site en al haar projectsites is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze websites wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze websites gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie op de websites wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wonen à la Carte BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar websites.

Alle auteursrechten op de inhoud van de Wonen à la Carte websites komen toe aan Wonen à la Carte. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wonen à la Carte BV.

18 juni 2020