continu

Mede-opdrachtgeverschap

Voor gemeenten kan vastgoedontwikkeling een instrument zijn om maatschappelijke behoeften in te vullen en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Grondeigenaren zijn weer gebaat bij een proces dat garant staat voor een succesvolle afzet. En kopers zoeken meer individuele vrijheid bij de aankoop van hun leven. Die verschillende wensen komen samen in één concept: mede-opdrachtgeverschap van Wonen à la Carte.

Mede-opdrachtgeverschap
Gedelegeerd ontwikkelaar

Corporaties en gemeenten hebben niet altijd de expertise in huis om projecten tot uitvoering te brengen. Grondeigenaren of beleggers hebben er niet altijd de organisatie voor. En projectontwikkelaars ontbreekt het weleens aan capaciteit of tijd. Ook dan kan Wonen à la Carte uitkomst bieden. Als gedelegeerd ontwikkelaar kunnen we u het complete traject of deeltrajecten uit handen nemen.

Architect

Met een compact en flexibel team regisseert Wonen à la Carte het gehele traject. Met succes: inmiddels is de teller de 600 verkochte woningen gepasseerd, gerealiseerd in uiteenlopende projecten in diverse gemeenten. Resultaat: maximale toegevoegde waarde, zowel esthetisch en maatschappelijk voor gemeenten. En met een voorspelbare, succesvolle afzet voor de grondeigenaar. Daarmee is mede-opdrachtgeverschap een proces dat efficiënter is dan (collectief) particulier opdrachtgeverschap en veelzijdiger dan projectmatige woningbouw.

In vier stappen naar de Wijk van de Toekomst

Esthetisch onderscheidend, bijdragend aan de de leefbaarheid en met een optimaal klantvriendelijk proces: zo ziet de Wijk van de Toekomst eruit, volgens Wonen à la Carte. En heel bereikbaar. Want in vier stappen bent u er.

Stap 1

Locatie

Als zelfstandige ontwikkelaar verwerven we onze eigen locaties. Dat doen we met de focus op kleinschalige projecten, zowel grondgebonden als appartementen, in heel Nederland. Ook de transformatie van bestaande gebouwen gaan we niet uit de weg. Qua doelgroepen oriënteren we ons op de gehele breedte van de woningmarkt. ‘Lastige’ locaties gaan we – juist! – niet uit de weg. En ook voor specifieke wensen die voor locaties kunnen gelden, zoals levensloopbestendige woningen hebben we oog.

Stap 2

Participatie

Participatie en co-creatie zijn bij Wonen à la Carte geen modewoorden, maar het fundament van onze aanpak. Al in een vroeg stadium betrekken we alle stakeholders bij een project, ook de omwonenden. Daardoor creëren we commitment en betrokkenheid. Ook doordat we serieus omgaan met de inbreng van ieders kant. Samenwerken staat voorop in de relatie met gemeente en grondeigenaar, waarbij we garant staan voor maximaal ontzorgen en minimaal omkijken.

In nauw overleg tussen koper, architect, bouwer en adviseur krijgen die participatie en co-creatie letterlijk vorm: met woningen die zowel qua interieur als exterieur op tal van punten kunnen worden geïndividualiseerd. Door altijd te werken binnen de kaders van het beeldkwaliteitsplan ontstaat eenheid in verscheidenheid. En door de architect verantwoordelijk te maken voor de uiteindelijke regie, blijft de harmonie bewaard.

Stap 3

Inspiratiewoning

Een eigen huis bouwen is complex voor kopers die dat één-, hooguit tweemaal in hun leven doen. Daarom investeren we veel tijd en energie in de begeleiding van de toekomstige bewoners. Aan de hand van een inspiratiewoning krijgen zij vooraf een vrijblijvend beeld hoe hun woning er definitief uit kan gaan zien: de architectuur, de indeling, het volume. Deze inspiratiewoning is vervolgens het vertrekpunt voor de verdere co-creatie: de afstemming van de woonwensen, van binnen en van buiten.

De inspiratiewoning gaat verder dan een architectonische schets. Ook installatietechnisch krijgen kopers al een realistische impressie van het eindresultaat. Binnen het concept van Wonen à la Carte is er vanzelfsprekend ruimte voor innovaties op klimaatgebied en domotica. Onze eigen woonconsulenten zorgen ervoor dat alle individuele aanpassingen in het ontwerp worden ingepast, zowel technisch als financieel.

Als het ontwerp van de woning 100% aansluit bij de wensen van de koper, volgt het traject met de koop- en aannemingsovereenkomst en de notariële overdracht.

Stap 4

Realisatie

Wonen à la Carte legt alle contacten met architecten, adviseurs en aannemers. We hebben een eigen netwerk, maar we zijn vooral onafhankelijk. Ook het aanvragen van de omgevingsvergunning is onze verantwoordelijkheid. Zodra die vergunning onherroepelijk is, kan de bouw beginnen.

Toekomstige bewoners betrekken we niet alleen via een intensief participatietraject actief bij de bouw van ‘hun’ woning. Via nieuwsbrieven informeren we hen over de actuele stand van zaken op de bouw, regelmatige bijeenkomsten bieden de mogelijkheid al eerder een kijkje te nemen. Daardoor leren kopers elkaar meteen kennen en investeren we van meet af aan in de saamhorigheid (en daarmee de leefbaarheid) in een buurt of wijk. De uiteindelijke oplevering is bij Wonen à la Carte een feestje - letterlijk en figuurlijk.

Laatste Nieuws